Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong (QPH - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  28/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông.

- Nội dung họp: Sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.