Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  10/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 08/04/2016

- Địa điểm thực hiện:  Hội trường tầng 2 – Trụ sở Văn phòng Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân, phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016;
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo tài chính năm 2015, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015, chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015;
+ Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016;
+ Thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.