Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (QHD – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:                1:1 (01 cổ phiếu  được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:         Dự kiến ngày 09/5/2015

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức, Xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

- Nội dung đại hội:        

+ Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và dự kiến phương án hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Thông qua phương án chia lợi nhuận năm 2014;

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015;

+ Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành Công ty;

+ Thông qua việc miễn nhiệm trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên vào Ban kiểm soát

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.