Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (QHD- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  10/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 23/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức Xã 
Nhị Khê, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và dự kiến phương án hoạt động SXKD và đầu tư năm 2016;
+ Thông qua phương án chia lợi nhuận năm 2015;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016;
+ Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành công ty;
+ Thực hiện một số công việc khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.