CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, kế hoạch kinh doanh năm 2015;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2014.

+ Các tờ trình đại hội cổ đông phê duyệt:

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014;

+ Báo cáo của Tổng Giám đốc;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty;

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính niên độ 2015;

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty;

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các chủ trương được thông qua tại Đại hội;Và một số nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.