CTCP Xây lắp & Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam (QCC - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  31/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4/2016.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, Đường Phan Bội Châu, P. Tân Thạnh, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

- Nội dung họp:

+ Báo cáo về tình hình hoạt động Công ty năm 2015 (bao gồm: Báo cáo kết quả kinh doanh đầu tư năm 2015, Kế hoạch kinh doanh đầu tư năm 2016, Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty);
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả  cổ tức năm 2015;
+ Báo cáo thù lao và chi phí Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
+ Một số nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.