Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (QBS – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/10/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:  07/10/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, Thực hiện quyền mua cổ phiếu

1.   Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền:

-     Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

-     Thời gian thực hiện: 04/11/2015

-     Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình tại Số 23, Lô 01, khu 97 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần kể từ ngày 04/11/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

2.   Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu:

-     Tỷ lệ thực hiện: 100:15 (Người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới).

-     Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

+ Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 584 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu mới tương ứng là (584:100)x15=87,6 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu mới là 87 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình tại Số 23, Lô 01, khu 97 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng và xuất trình chứng minh nhân dân.

3.   Thực hiện quyền mua cổ phiếu:

-     Mã quyền mua: MIRQBS151

-     Mã ISIN quyền mua: VNMIRQBS1515

(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 23/10/2015 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 16/11/2015)

-     Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 27.200.000 cổ phiếu

-     Giá phát hành: 10.000 đồng

-     Tỷ lệ thực hiện: 100:85 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 85 cổ phiếu mới)

-     Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu còn dư do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho các đối tượng khác (kể cả cổ đông của Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (nghĩa là không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu)

-     Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới chào bán thêm, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 584 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng là (584:100)x85=496,4 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới là 496 cổ phiếu.

-     Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 23/10/2015 đến ngày 06/11/2015.

+ Quyền mua chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 23/10/2015 đến ngày 11/11/2015.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình tại Số 23, Lô 01, khu 97 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.