CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PXT - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào ngày 29/04/2016

- Địa điểm thực hiện:  Dự kiến tại Khách sạn Grand TP.Vũng Tàu (Công ty sẽ thông báo chính xác thời gian cụ thể và địa điểm sau)

- Nội dung lấy ý kiến:

+     Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
+     Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
+     Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
+     Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
+     Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư năm 2015 và kế hoạch đầu tư năm 2016.
+     Tờ trình báo cáo tình hình chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016.
+     Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
+     Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.


Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.