CTCP kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  06/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 28/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 5, trụ sở Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (Số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu).

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2015 và kế  hoạch năm 2016;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
+ Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2016;
+ Báo cáo thực hiện các dự án  đầu tư năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo nội dung ủy quyền và thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.