CTCP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO (PXL- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2016 

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4 năm 2016.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo tới các cổ đông sau.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả  hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2016;
+ Xin ý kiến cổ  đông về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.