CTCP xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí (PXI - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  22/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo sau.

- Nội dung họp:

* Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
* Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
* Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.
* Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
* Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
* Phương án trả lương, phụ cấp và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
* Bầu thành viên HĐQT của công ty.
* Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo qui định của Nhà nước.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.