Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu Khí (PVT - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  24/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến khoảng ngày 07/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo trong thư mời

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, BCTC đã kiểm toán năm 2015. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016;
+ Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016;
+ Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015;
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2016;
+ Và các nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.