Công ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 14/05/2015

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Rạp Hồng Hà, 51 đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội

(Thời gian và địa điểm họp cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông)

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và định hướng kế  hoạch năm 2015;

+ Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;

+ Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thu nhập của Giám đốc năm 2014;

+ Phê duyệt kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thu nhập của Giám đốc năm 2015.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.