Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (PVL - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt  động năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt  động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
+ Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015;
+ Phê duyệt lựa chọn Đơn vị kiểm toán để tiến hành kiểm toán vốn và  Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty;
+ Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (nếu có);
+ Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung việc sửa đổi Điều lệ công ty (nếu có);
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.