Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty cổ phần (PVE- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 22/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tầng 2, tòa nhà PVGas, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Tp.HCM

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) và phương án phân chia và sử dụng lợi nhuận năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng năm 2016;
+ Báo cáo kiểm tra giám sát của BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo chi phí, thù lao năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao, chi phí HĐQT và BKS năm 2016;
+ Chỉnh sửa điều lệ phù  hợp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014;
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Tổng Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.