Tổng Công ty CP khoan và dịch vụ khoan dầu khí (PVD – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/07/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 14/08/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí bắt đầu từ ngày 14/08/2015

Địa chỉ : Lầu 4, tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Q.1, TP. HCM.

Liên hệ : Bộ phận Quan hệ cổ đông và xuất trình chứng minh nhân dân.

Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 15% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu (nếu có): Số lượng cổ phần được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị và số cổ phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 104 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ cổ tức 15%, cổ đông sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu mới tương ứng là 104 x 15% = 15,6 cổ phần. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A được nhận 15 cổ phần mới, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh là 0,6 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.