Tổng Công ty CP khoan và dịch vụ khoan dầu khí (PVD - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  30/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức trong khoảng từ ngày 22-29/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tổng Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại Thư mời tham dự Đại hội.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và Định hướng 2016;
+ Báo cáo kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch 2016 của Ban Tổng Giám đốc;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2015 và Kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã  được kiểm toán;
+ Phương án chia cổ tức năm 2015;
+ Thù lao của HĐQT, BKS năm 2016;
+ Danh sách các công ty kiểm toán năm 2016;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.