Tổng Công ty CP khoan và dịch vụ khoan dầu khí (PVD – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2015

- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: ngày 12/05/2015

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT 2014 và Định hướng 2015;

+ Báo cáo hoạt động của BKS 2014 và Kế hoạch 2015;

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2014 và Kế hoạch 2015 của ban TGĐ;

+ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;

+ Phương án chia cổ tức 2014;

+ Thù lao của HĐQT, BKS năm 2015;

+ Danh sách các công ty kiểm toán 2015;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.