Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hoá phẩm dầu khí - CTCP (PVC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  24/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Tổng công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể tới các cổ đông

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến hội trường tầng 12, tòa nhà Viện dầu khí Việt Nam, số 16 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và  kế hoạch hoạt động năm 2016;
+ Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Tờ trình về việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2016;
+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016;
+ Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
+ Tờ trình chấp thuận bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát DMC;
+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.