Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVA- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 24 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- Nội dung họp:                  
+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Thông qua việc chi trả thù lao năm 2015 và  Dự toán thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị và BKS;
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015;
+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
+ Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.