Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (PTT - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  28/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Giám đốc Công ty và phương án phân bổ lợi nhuận năm 2015;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
+ Báo cáo thực hiện thù lao năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.