Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  04/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 28/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty, số 61 (16 cũ) đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

- Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2016; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015, phương hướng năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và một số nội dung khác có liên quan.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.