CTCP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu Điện (PTP – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  06/04/2016

- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 04 năm 2016
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện –  Số 564 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
-     Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Phê chuẩn các báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội cổ đông;
+ Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.