Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM (PTM - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong giấy mời họp

- Địa điểm thực hiện: 256 đường Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.