Công ty cổ phần Luyện kim Phú Thịnh (PTK – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 25/05/2015

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Quê hương, khu đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt đông kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và  kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2015;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty;

+ Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị;

+ Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015;

+ Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.