Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/11/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/11/2015 đến ngày 01/12/2015

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện – Tầng 8, tòa nhà 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

- Nội dung họp:

+ Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, cụ thể sửa đổi Điều 26 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện bổ sung thêm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;

+ Thông qua việc mở rộng nội dung, phạm vi kinh doanh trong Giấy phép thành lập và hoạt động của PTI, cụ thể bổ sung ngành nghề “Kinh doanh bất động sản” trong Giấy phép thành lập và hoạt động của Tổng công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.