Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 08h30 Thứ năm, ngày 14/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 2, tòa nhà Tập đoàn VNPT, 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2015;
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị  và Ban kiểm soát năm 2015;
+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2016;
+ Thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
+ Sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty;
+ Và một số nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.