Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà tây (PTH - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 05/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tại hội trường Công ty Km17, QL6, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

 + Báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý năm 2015 và kế hoạch trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho người quản lý năm 2016;
+ Tờ trình về việc lựa chọn thuê đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+ Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
+ Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị;
+ Thảo luận và giải trình chất vấn, kiến nghị  của cổ đông;
+ Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.