Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ (PTE - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  31/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 29/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ, khu 12, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội  đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.