Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/07/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Tỷ lệ thực hiện: 80% (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 08 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu thưởng mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 9 cổ phần,  số cổ phiếu thưởng tạm tính theo tỷ lệ phát hành là 9 x 0,8 = 7,2 cổ phần. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu thưởng cổ đông sẽ nhận được chỉ là 7 cổ phiếu và 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại trụ sở Công ty và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.