Công ty cổ phần Phú Tài (PTB – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/11/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11/2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Phú Tài tại 278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Nội dung lấy ý kiến:

+Thông qua thông tin bổ sung cho phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty đã được thông qua tại điều 5 Đại hội đồng cổ đông thường niên số 07NQ/ĐHĐCĐ ngày 21/03/2015;

+Thông qua thông tin bổ sung cho phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động tăng vốn điều lệ Công ty đã được thông qua tại   điều 5 Đại hội đồng cổ đông thường niên số 07NQ/ĐHĐCĐ ngày 21/03/2015;

+ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2015 của Công ty và báo cáo kết quả thực hiện tới ĐHĐCĐ gần nhất.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.