Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (SPD – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 05/12/2015

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung, địa chỉ: số 01 Bùi Quốc Hưng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. (Thời gian và địa điểm họp chính thức nếu có thay đổi, Công ty sẽ gửi thông báo đến các cổ đông và đăng trên website của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung)

- Nội dung họp:

+ Thông qua việc thay đổi tên viết tắt, tên giao dịch của Công ty.

+ Thông qua việc bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị mới.

+ Một số nội dung khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.