CTCP Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PSB - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  trong tháng 03/2016.

- Địa điểm thực hiện: Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- Nội dung lấy ý kiến:

+Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty;
 +Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016;
 + Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Thông qua việc trích lập các quỹ năm 2015;
+ Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát;
+ Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán năm 2016;
+ Thông qua việc sửa đổi điều lệ (nếu có);
+ Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh (nếu có);
+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.