Công ty cổ phần Procimex Việt Nam (PRO – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện:            Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Tại Trụ sở Công ty cổ phần Procimex Việt Nam, Lô C1 KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh 2015;

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

+ Một số nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.