Công ty Cổ phần Portserco (PRC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, tạm ứng cổ tức năm 2015

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 19/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015;
+ Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2016;
+ Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị  năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015;
+ Các tờ trình về việc thay đổi Điều lệ  và Quy chế quản trị; thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016, lựa chọn  đơn vị kiểm toán năm 2016, phân phối lợi nhuận năm 2015.

b. Tạm ứng cổ tức năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng)
- Thời gian thực hiện: 15/04/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở  tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán, Công ty cổ phần Portserco, địa chỉ: số 59 Ba Đình, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng từ ngày 15/04/2016. Cổ đông phải xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần/ Chứng minh nhân dân/ Giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân). Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp có xác nhận của chính quyền địa phương.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.