CTCP Dịch vụ Kỹ thuật điện lực dầu khí Việt Nam (PPS- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  16/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 15/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp HH3, khu đô thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và  kế hoạch kiểm soát năm 2016;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và  kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016;
+ Thông qua báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 2015;
+ Thông qua mức chi trả thù lao cho thành viên  Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016;
+ Thông qua việc ủy quyền Hội  đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền  Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.