Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương (PPI – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/06/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : Thông báo sau

- Địa điểm thực hiện:Thông báo sau.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014, phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2014;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Phê chuẩn Chủ tịch Hội  đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015;

+ Trình Đại hội các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ  đông theo quy định của pháp luật.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.