Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương (PPI – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu; Thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn và Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

a. Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 10:01 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu (nếu có): Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh nếu có sẽ bị hủy bỏ.

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu thì cổ tức được nhận là (102*10)/100=10,2 cổ phiếu, như vậy cổ đông A sẽ nhận được 10 cổ phiếu mới.

- Quyền nhận cổ tức bằng cổ  phiếu không được phép chuyển nhượng, cổ phiếu phát hành từ việc tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu phát hành từ việc tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính của Công ty :

CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương (PPI)

Địa chỉ : số 31/21 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại : (08) 37269701 – Fax : (08) 37269872.

(Lưu ý : Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Passport để làm thủ  tục)

b. Thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cho cổ đông hiện hữu  từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng)

- Tỷ lệ thực hiện: 10:01 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu (nếu có): Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh nếu có sẽ bị hủy bỏ.

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 103 cổ phiếu thì cổ tức được nhận là (103*10)/100=10,3 cổ phiếu, như vậy cổ đông A sẽ nhận được 10 cổ phiếu mới.

- Quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ  sở hữu không được phép chuyển nhượng, cổ  phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu  không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tăng vốn cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tăng vốn cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) tại Trụ sở chính của công ty :

CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương (PPI)

Địa chỉ : số 31/21 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại : (84.8) 37269701 – Fax : (84.8) 37269872.

(Lưu ý : Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Passport để làm thủ tục)

c. Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm đối với cổ đông hiện hữu

- Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRPPI151

- Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua: VNMIRPPI1512

- Ngày hiệu lực cấp mã : 17/07/2015

- Ngày hiệu lực hủy mã : 19/08/2015

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 20.039.242 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 10:08 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được hưởng 08 quyền mua và cứ 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Quyền mua cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần quyền mua cổ phiếu lẻ (thập phân) phát sinh nếu có sẽ bị hủy bỏ.

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 104 cổ phiếu thì quyền mua tính được là : (104*8)/10=83,2 quyền mua, như vậy cổ đông A sẽ nhận được 83 quyền mua.

- Phương án xử lý số  cổ phiếu không đặt mua hết : Toàn bộ số cổ phiếu chưa đặt mua hết, Đại hội đồng cổ đồng ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đối tượng chào giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 17/07/2015 đến ngày 03/08/2015

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày  17/07/2015 đến ngày 14/08/2015

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại

CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương (PPI)

Địa chỉ : số 31/21 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại : (84.8) 37269701 – Fax : (84.8) 37269872.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.