Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPE- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2016

- Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể ghi trong thư mời

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015; kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2016;
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch kiểm soát năm 2016;
+ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015;
+ Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016;
+ Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
+ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ;
+ Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020;
+ Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu;
+ Một số nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.