Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  24/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 26/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tại hội trường nhà ILK-Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại, Phường Phả lại, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

- Nội dung họp:

+ Thông qua các báo cáo của Hội  đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Một số nội dung khác.  

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.