Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện (POT - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 09h00 ngày 20/04/2016 (thứ tư)

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty – Số 61 Trần Phú – Ba Đình – Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (đã kiểm toán);
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016;
+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014;
+ Các nội dung khác (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.