Công ty Cổ phần Thép Pomina (POM - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  30/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  28/4/2016

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau đến các cổ đông và công bố thông tin trên các phương tiện đại chúng theo luật định.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động và sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Báo cáo tài chính năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 và các vấn  đề cần biểu quyết;
+ Thông qua điều lệ sửa đổi, bổ sung theo luật doanh nghiệp.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.