Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt; Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu; Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

1, Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Thời gian thanh toán:    29/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (vào các ngày làm việc trong tuần, trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ) bắt đầu từ ngày 29/06/2015 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

2, Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 10% (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).

- Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2014 không được chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện quyền không được hưởng các quyền phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu.

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2014, cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 10%, cổ đông A được nhận: 107*10%=10,7 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 10 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,7 cổ phiếu được hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (vào các ngày làm việc trong tuần, trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ) và xuất trình Chứng minh nhân dân.

2, Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 20% (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 02 cổ phiếu mới).

- Quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện quyền không được hưởng các quyền phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu.

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do  thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện 20%, cổ đông A sẽ được nhận: 107*20%=21,4 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A sẽ được nhận 21 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,4 cổ phiếu được hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (vào các ngày làm việc trong tuần, trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ) và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.