Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 25/03/2016 đến ngày 30/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
+ Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015;
+ Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và báo cáo mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng Giám đốc;
+ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2016;
+ Chương trình công tác năm 2016;
+ Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.