Công ty cổ phần Văn hoá Phương Nam (PNC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến:    17/06/2015

- Địa điểm thực hiện: 940 đường 3 tháng 2, Phường 15, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2014;

+ Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2015;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát;

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.