Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam (PMT- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  16/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Cuối tháng 4/2016, Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông

- Địa điểm thực hiện: Hội trường của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2015;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
+ Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế  năm 2015;
+ Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và phương án chi trả thù lao năm 2016;
+ Thông qua quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam;
+ Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
+ Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Ban kiểm soát;
+ Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
+ Bầu thay thế một (01) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.