1, Trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền:

 

Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP (PLC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2015

-  Lý do và mục đích: Trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền và Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần năm 2015 từ nguồn vốn chủ sở hữu

1, Trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền:

-  Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

-  Ngày thanh toán: 22/07/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại: Văn phòng Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP, địa chỉ: tầng 18 tòa nhà 229, phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội từ ngày 22/07/2015 vào giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần và xuất trình chứng minh nhân dân.

2, Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần năm 2015 từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu lẻ của mỗi cổ đông (nhỏ hơn 01 cổ phiếu) sẽ được xác định giá trị bằng cách nhân với 10.000 đồng/cổ phiếu và Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP sẽ nhập lại số tiền này vào Quỹ Đầu tư Phát triển của Công ty.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 271 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu năm 2015, cổ đông được hưởng quyền nhận: 271 * 15% = 40,65 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông sẽ được nhận 40 cổ phiếu và số cổ phiếu lẻ 0,65 được xác định bằng 0,65 * 10.000 = 6.500 đồng sẽ nhập lại vào Quỹ Đầu tư phát triển của Công ty.

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại Văn phòng Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP, địa chỉ: tầng 18 tòa nhà 229 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội từ ngày 22/07/2015 vào giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần và xuất trình chứng minh nhân dân.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.