Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân (PJS - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  10/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, 86 Tân Hưng, Phường 12 – Quận 5, TpHCM.

- Nội dung lấy ý kiến:

+     Báo cáo kết quả SXKD năm 2015; Kế hoạch phát triển năm 2016.
+     Báo cáo kết quả tài chính 2015; Kế hoạch tài chính năm 2016.
+    Phân phối lợi nhuận: mức chia cổ tức 2015 và trích lập các quỹ.
+     Báo cáo công tác của HĐQT năm 2015.
+     Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.
+     Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016.
+     Báo cáo thù lao HĐQT, BKS 2015; Kế hoạch thù lao 2016.
+     Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014.
+     Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS.
+     Các vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.