Công ty cổ phần PIV (PIV - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2016

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 06/06/2016
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị  năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và  kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và  kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.