Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần (PIS - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Công ty cổ phần sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện:  Hội trường tầng 7, Văn phòng Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần, địa chỉ 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, Bình Định

- Nội dung họp:

+ Ban điều hành Báo cáo kết quả  hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2015; Kế hoạch Sản xuất kinh doanh, Kế hoạch cổ tức và  định hướng đầu tư phát triển năm 2016.
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Báo cáo xác định tiền lương, thù lao thực hiện năm 2015 và phương án tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2016 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.
+ Một số nội dung liên quan khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.